Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej


Stanowisko/referat załatwiający sprawę

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

- podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno-technicznej (czyli bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego),

- wypełniony i podpisany formularz  meldunkowy,

- do wglądu - w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) - tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Będków
pok. nr 6
tel. 44 725 70 14
w godz. 7.30 - 15.30


OpłatyDecyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - od każdego stosunku pełnomocnictwa

Składający wniosek lub dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie UG Będków lub na rachunek tut. organu podatkowego- nr konta 82 89850004 0070 0700 1007 0001

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin w lokalu, itp.

Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Podstawa prawna

ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.), w tym. art. 31 ust. 1 ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Łódzkiego   , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Będków.

Inne informacje

Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wypełniony formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego) podpisany przez osobę (osoby) posiadającą (e) tytuł prawny do lokalu,  do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.


zameld st. 13.pdf

Wyświetlony: 593

Dodany 09.04.2013 13:15:55 przez Wiesław Szulc

Autor dokumentu Wiesław Szulc

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.04.2013 13:15:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Stanowisko/referat załatwiający sprawę

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

Każdy, kto przebywa w Polsce, zobowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Mogą się jednak zdarzyć pewne sytuacje, w których zameldowanie nie będzie możliwe w zwykłym trybie tj. "przy okienku w urzędzie", np. gdy nie masz możliwości, aby właściciel mieszkania lub domu, w którym mieszkasz potwierdził swoim podpisem na Twoim formularzu meldunkowym Twój pobyt pod danym adresem (UWAGA: właściciel wyłącznie potwierdza fakt  pobytu osoby pod danym adresem, nigdy  nie  wyraża  zgody na zameldowanie).

Jeżeli odmówiono Ci zameldowania w zwykłym trybie, możesz wystąpić do urzędu  z wnioskiem o zameldowanie. Na tej podstawie urząd przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, które zakończone zostanie wydaniem odpowiedniej decyzji.

We wniosku podaj swoje dane teleadresowe, a także możliwie jak najpełniej opisz, dlaczego nie możesz zameldować się w trybie zwykłym. Napisz od kiedy zamieszkujesz pod danym adresem i jaki charakter ma Twój pobyt - stały czy czasowy. Jeśli nie posiadasz prawa do lokalu lub domu, w którym chcesz się zameldować ale wiesz, kim jest jego właściciel - podaj we wniosku jego dane. Pomoże to szybciej nawiązać kontakt z tą osobą, co może przyspieszyć zakończenie sprawy.

Pamiętaj: zameldowanie potwierdza jedynie Twój pobyt pod danym adresem i nie ma żadnego związku z prawem do lokalu. Przez zameldowanie nie nabywasz też żadnego prawa do przebywania pod danym adresem.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

  • wypełniony i podpisany formularz meldunkowy;
  • Pamiętaj: dla każdej osoby, która ma zostać zameldowana, musisz załączyć do wniosku oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się. Rodzic, opiekun prawny albo kurator - podpisuje formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia);
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji;
    • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy nie możesz osobiście brać udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i do reprezentowania siebie wyznaczasz pełnomocnika;
    • dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Będków
 pok. nr 6
tel. 44 725 70 14
w godz.     poniedziałek, środa, czwartek  : 7.30-15.30

                   wtorek :  7.30-17.00

                   piątek :    7.30-14.00

 

Opłaty

 

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy będzie reprezentował Cię pełnomocnik niebędący Twoją najbliższą rodziną - 17 zł. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie UG Będków lub na rachunek tut. organu podatkowego- nr konta 82 89850004 0070 0700 1007 0001

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu podania  przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin w lokalu, itp.

Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Podstawa prawna

         Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.

          poz. 657) ;

         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

         jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Łódzkiego   , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Będków.

 


a. Zgłoszenie pobytu stałego.pdf

Wyświetlony: 990

Dodany 10.05.2018 14:17:26 przez Wiesław Szulc

Autor dokumentu Wiesław Szulc

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2018 14:17:26 przez

Historia zmian [1]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: