Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Będków, prowadzi podinspektor ds. kultury, promocji i obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będków, ul. Parkowa 3, 97-319 Będków, tel. 44 725 70 12.

 

1. Informacje o rejestrze kultury oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych publi­kowane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

2. Rejestr, informacje o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.


5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.


6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony
odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

1)  Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej następuje na wniosek, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r.  Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

2) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej  należy dokonywać  na konto:  26 8985 0004 0070 0700 1007 0039.

7.  Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu).   Dowód ten może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

 

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Wniosek o odpis


Wyświetlony: 1038

Dodany 10.11.2022 12:11:28 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.11.2022 12:16:20 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [1]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: