Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym, tzw. ślub konkordatowy

Wymagane dokumenty

  1. dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  – do wglądu.

  2. złożenie (osobiście) pisemnego Zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa - druk wypełniany w usc

  3. złożenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. osoby niepełnoletnie)

  4. dowód wpłaty opłaty skarbowej (84 zł,-) wpłaconej na konto urzędu który sporządzi akt małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Będkowie ul. Parkowa 3

w godz. 7.30 – 15.30

tel. 44 725 70 25

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego  (np. aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu) wydanie zaświadczeń (3 egz.) następuje po przeniesieniu niezbędnych aktów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) tzn. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia Zapewnienia.

Zaświadczenia wydaje się osobie zainteresowanej lub upoważnionej do odbioru.

Pisemne pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł,- z wyjątkiem osób, które wykażą pokrewieństwo w linii prostej (rodzice, rodzeństwo).

Sposób załatwienia sprawy

I etap - w dniu zgłoszenia się pary do tut. urzędu

  1. sporządzenie druku Zapewnienia z danymi osobowymi nupturientów

  2. sprawdzenie wypełnionego druku i podpisanie go przez Interesantów oraz kierownika lub z-cę kierownika usc

  3. przeniesienie niezbędnych aktów (np. urodzeń) lub wystąpienie kierownika do właściwego usc o przeniesienie aktów dot. nupturientów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)

II etap - w terminie uzgodnionym z Interesantami (po upływie od 7 do 10 dni roboczych od podpisania Zapewnienia)

1. weryfikacja danych osobowych nupturientów w oparciu o akty stanu cywilnego      przeniesione do Systemu Rejestrów Państwowych - dokonana przez pracownika usc

2. przyjęcie dowodu wpłaty opłaty skarbowej (84zł,-)

3. wydanie 3 egzemplarzy zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających      zawarcie małżeństwa.

Opłaty

Zaświadczenie jest wolne od opłat.
Opłatę skarbową 84 zł,- pobiera się za sporządzenie aktu małżeństwa (jeśli ślub zawierany jest w parafii Będków – wpłata na konto Urzędu Gminy w Będkowie). Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek tut. organu podatkowego, nr konta 26 8985 0004 0070 0700 1007 0039.

Opłatę wnosi się najpóźniej w dniu podpisania Zapewnienia.

Dowód wpłaty (oryginał) dołączony do Zapewnienia pozostaje w aktach usc.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika usc wydania zaświadczeń zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.

W terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę usc o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w  zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egz.) wydaje kierownik usc wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.


Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.


Po zawartym małżeństwie duchowny przekazuje zaświadczenia do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni / roboczych /od dnia zawarcia małżeństwa.

Małżonkowie zobowiązani są do zgłoszenia się w usc w celu odbioru jednego egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa  (w ciągu miesiąca od dnia zawarcia małżeństwa) .

USC w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej obowiązany jest przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tej opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Wszelkich informacji odnośnie zawarcia związku małżeńskiego zasięgnąć można uzyskać pod numerem telefonu 44 725 70 25, mail – usc.ugbedkow@wp.pl

Podstawa prawna

  1. art.22, art.76 ust.1 pkt 1 i 2, ust. 4,5,7,8 i 9, art.81, art.89 Ustawy z dnia 28.11.2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz .U. z 2014 r. poz.1741 i 1888 ze zm.)

  2. art.1 § 2 i 3, art. 4, art.8 Ustawy z dnia 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583).


podanie_konkordat.doc

Wyświetlony: 1551

Dodany 30.04.2013 10:42:26 przez Małgorzata Kąs-Zając

Autor dokumentu Małgorzata Kąs-Zając

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2013 10:42:26 przez

Historia zmian [4]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: