Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 
Bedkow_1_Gabaryty.pdf

Wyświetlony: 959

Dodany 03.07.2015 10:38:04 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2015 10:38:04 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych w 2016 r.


OGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW GABARYTY 2016.pdf

Wyświetlony: 1169

Dodany 23.06.2016 14:35:04 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.06.2016 14:35:04 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego.

 
Ogloszenie_o_przeznaczeniu_do_wynajmu_lokalu_mieszkalnego.pdf

Wyświetlony: 780

Dodany 05.12.2014 10:13:22 przez Małgorzata Kąs-Zając

Autor dokumentu Małgorzata Kąs-Zając

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.12.2014 10:13:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Będków z dnia 14 stycznia 2015 r. - lista osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego.

 
Ogloszenie_Wojta_Gminy_Bedkow_z_dnia_14.01.2015.pdf

Wyświetlony: 793

Dodany 14.01.2015 15:11:44 przez Małgorzata Kąs - Zając

Autor dokumentu Małgorzata Kąs - Zając

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.01.2015 15:11:44 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Będków z dnia 23 lipca 2015 r. - lista osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu socjalnego


Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 23 lipca 2015 roku.pdf

Wyświetlony: 959

Dodany 27.07.2015 16:54:50 przez Kąs - Zając Małgorzata

Autor dokumentu Kąs - Zając Małgorzata

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.07.2015 16:54:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego Rudnik 5 m. 1


ogłoszenie najem Rudnik 5.pdf

Wyświetlony: 1206

Dodany 11.01.2016 10:18:40 przez Małgorzata Kąs-Zając

Autor dokumentu Małgorzata Kąs-Zając

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.01.2016 10:18:40 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Będków z dnia 1 lutego 2016 r. - lista osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu socjalnego


ogłoszenie- lista osób zakwalifikowanych.pdf

Wyświetlony: 787

Dodany 01.02.2016 14:19:06 przez Małgorzata Kąs-Zając

Autor dokumentu Małgorzata Kąs-Zając

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.02.2016 14:19:06 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego położonego w Rudniku nr 5


Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego położonego w Rudniku nr 5.pdf

Wyświetlony: 1069

Dodany 28.04.2016 09:57:16 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 09:57:16 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Będków z dnia 17 maja 2016 r. - lista osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Rudniku nr 5


Ogłoszenie - lista osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Rudniku nr 5.pdf

Wyświetlony: 870

Dodany 17.05.2016 08:46:34 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.05.2016 08:46:34 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie - obwieszczenie

Zawiadomienie - obwieszczenie

Zawiadomienie- obwieszczenie

zawiadomienie


CentertelPTK.doc

Wyświetlony: 803

Dodany 01.06.2007 17:07:26 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.06.2007 17:07:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie - Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Będków

Ogłoszenie - Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Będków

Ogłoszenie - Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Będków

Ogłoszenie - Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Będków

 


MicrosoftWord1Planzaopatrzcieplo.pdf

Wyświetlony: 793

Dodany 06.05.2009 14:17:57 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.05.2009 14:17:57 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Konkurs na stanowisko "Animator - Moje boisko - Orlik 2012". Kompleks boisk Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Będkowie.

 

Konkurs na stanowisko
„Animator – Moje boisko – Orlik 2012”.

Kompleks boisk Orlik 2012 przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym   

  w Będkowie


Wójt Gminy Będków ogłasza konkurs na stanowisko:   

 Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”

Liczba animatorów: 1-2 osoby

Forma umowy: Umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy: (marzec – listopad 2013)

W okresie 1 miesiąca liczba godzin zajęć udokumentowanych w „Dzienniku Zajęć”:

a)    160 godzin - w przypadku wybrania 1 animatora:

 • 80 godzin – umowa z Urzędem  Gminy Będków
 • 80 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.

b)   80 godzin – w przypadku wybrania 2 animatorów:

 • 40 godzin – umowa z Urzędem  Gminy Będków
 • 40 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.
 1. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie)
  3. nie był karany za przestępstwa umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
 2. Wymagania dodatkowe kandydata:

a/ zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz. U. Nr 44 poz.233) ukończył(a) studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej.

b/ W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami art. 41 i art. 42 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 (dz. U 127 poz. 857) oraz na podstawie wcześniejszych przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.06.2001 w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,
  2. organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych,
  3. włączanie innych instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Będków do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowaniem sportem,
  4. współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie Gminy Będków w organizacji zajęć sportowych,
  5. zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
  6. aktywizacja sportowa całej społeczności Gminy Będków
  7. prowadzenie wymaganej dokumentacji

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3.  koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Będkowie, (tj. proponowany zakres zajęć i zawodów sportowych realizowanych w trakcie  trwania   programu  w   postaci   szczegółowego   harmonogramu, przy uwzględnieniu 40 godzin zajęć w miesiącu), załącznik nr 2
  4. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
  5. kserokopie świadectw pracy,
  6. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacja innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (załącznik nr 1)
  7. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
  8. oświadczenie o niekaralności,
  9. zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia,
  10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać w terminie do 04 lutego 2013r. do godziny 900 do sekretariatu Urzędu  Gminy w Będkowie  pok.  nr 3.
Urząd  Gminy Będków
ul. Parkowa 3
97-319 Będków

w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem:
„Animator –Moje Boisko Orlik 2012”

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV   (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, numerem kontaktowym ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  Gminy w Będkowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:

 • Etap pierwszy – wstępna selekcja,
 • Etap drugi – wybór kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Będków oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu  Gminy Będków.

 

Wójt Gminy Będków

Lesław Kołodziejczyk


Zalacznik_nr_1_-_oswiadczenie_animatora.pdf

Wyświetlony: 1227

Dodany 23.01.2013 11:52:20 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.01.2013 11:52:20 przez

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Remiszewice nr 38


Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu mieszkania położonego w miejscowości Remiszewice nr 38.pdf

Wyświetlony: 794

Dodany 01.03.2018 12:17:28 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.03.2018 12:17:28 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rudnik 10


Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rudnik 10.pdf

Wyświetlony: 846

Dodany 01.03.2018 12:27:18 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.03.2018 12:27:18 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Rudnik


Ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Rudnik.pdf

Wyświetlony: 802

Dodany 10.04.2018 14:02:48 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2018 14:02:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Będkowie


doc00329620190830133604.pdf

Wyświetlony: 1065

Dodany 30.08.2019 13:50:27 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.08.2019 13:50:27 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 28.08.2019r.


unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 28.08.2019r..pdf

Wyświetlony: 788

Dodany 13.09.2019 13:44:39 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.09.2019 13:44:39 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Będków z dnia 31 października 2019 r.


Ogłoszenie Wójta Gminy Będków z dnia 31 października 2019 r..pdf

Wyświetlony: 789

Dodany 07.11.2019 11:21:19 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.11.2019 11:21:19 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Będków z dnia 31 października 2019 r.


Ogłoszenie Wójta Gminy Będków z dnia 31 października 2019 r. (2).pdf

Wyświetlony: 837

Dodany 13.12.2019 13:58:11 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.12.2019 13:58:11 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Będków z dnia 17 stycznia 2020 r.


Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów.pdf

Wyświetlony: 826

Dodany 20.01.2020 13:43:56 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.01.2020 13:43:56 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu marki JELCZ 008 GMB


zarządzenie nr 40.2020 Wójta Gminy Będków z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży samochodu marki JELCZ 008GMB o nr rejestracyjnym ETM C596 stanowiącego wlasnść Gminy Będków wraz z załącznikami.pdf

Wyświetlony: 1384

Dodany 20.05.2020 15:21:43 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.05.2020 15:21:43 przez

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży samochodu marki JELCZ 008 GMB


zarządzenie nr 51.2020 Wójta Gminy Będków z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży samochodu marki JELCZ 008GMB o nr rejestracyjnym ETM C596 stanowiącego wlasnść Gminy Będków wraz z załącznikami.pdf.pdf

Wyświetlony: 920

Dodany 08.06.2020 14:24:24 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.06.2020 14:24:24 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż samochodu marki JELCZ 008GMB o nr rejestracyjnym ETM C596 stanowiącego własność Gminy Będków


Informacja z otwarcia ofert na sprzedaż samochodu marki JELCZ 008GMB o nr rejestracyjnym ETM C596 stanowiącego własność Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 884

Dodany 22.06.2020 14:33:10 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2020 14:33:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BĘDKÓW Z DN.25.06.2020


Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów..pdf

Wyświetlony: 916

Dodany 26.06.2020 11:19:21 przez LEOKADIA WIKTOR

Autor dokumentu LEOKADIA WIKTOR

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.06.2020 11:19:21 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będków przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat


wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będków przeznaczonej do użyczenia na okres do 3 lat.pdf

Wyświetlony: 827

Dodany 31.07.2020 08:54:33 przez Mateusz Szubert

Autor dokumentu Mateusz Szubert

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.07.2020 08:54:33 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: