Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Rokiciny prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Rokiciny. Wpis do rejestru oraz zmiana wpisu w rejestrze dokonywana jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

   

 • numer identyfikacji podatkowej NIP,

   

 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

   

 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

   

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za uzyskanie wpisu do rejestru w wysokości 50 zł, (za zmianę wpisu 25,00 zł) określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006r.ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).

   

 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
  „Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą; znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.)”.

   

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

   

 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

   

 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

   

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

 

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).

 

Termin załatwienia:

 


Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

   

 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

   

 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

   

 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

   

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 

 1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

   

 2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wniosek_o_wpis_do_RDR.docx

Wyświetlony: 2297

Dodany 02.10.2012 11:23:32 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.10.2012 11:23:32 przez

Historia zmian [8]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: