Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Transkrypcja (wpisanie) aktów zagranicznych do Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)

Wymagane dokumenty

 1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wpisanie aktu zagranicznego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) do polskich ksiąg stanu cywilnego - druk do pobrania w urzędzie.

 2. oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego

 3. tłumaczenie aktu dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości

 4. dowód wpłaty opłaty skarbowej ( 50zł,-)

 5. dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport)

 6. pisemne oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na wpisanie aktu lub upoważnienie obydwojga rodziców dla innych osób (np. dziadków, rodzeństwa) na wpisanie aktu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Będkowie ul. Parkowa 3

w godz. 7.30 – 15.30

tel. 44 725 70 25

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji oraz uzupełnienia danych osobowych w oparciu a akty stanu cywilnego (np. aktu urodzenia) - zagraniczny dokument stanu cywilnego może zostać wprowadzony do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Kierownik usc, który dokonał transkrypcji, wydaje lub przesyła, wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego, w terminie z nim uzgodnionym.

Sposób załatwienia sprawy

 1. interesant składa oryginały dokumentów wraz z ich urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wypełnia wniosek o dokonanie transkrypcji (wpisania) aktu zagranicznego,

 2. urzędnik sprawdza tożsamość osoby oraz kompletność dokumentów,

 3. kierownik USC przenosi niezbędny akt stanu cywilnego lub występuje do innego usc o przeniesienie aktu do Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego),

 4. sporządzenie właściwego aktu stanu cywilnego,

 5. interesant w umówionym terminie odbiera odpis zupełny aktu stanu cywilnego  – potwierdzając  zgodność i prawidłowość danych..

Opłaty

50 zł,- za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek tut. organu podatkowego, nr konta 26 8985 0004 0070 0700 1007 0039.

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będkowie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Łódzkiego.

Informacje dodatkowe

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu sporządzonego za granicą można złożyć do wybranego kierownika usc.

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu.

Wpisowi podlegają również odpisy aktu stanu cywilnego wydawane na drukach wielojęzycznych. Nie wymagają one tłumaczenia na terytorium Państw związanych Konwencją nr 16 sporządzoną w Wiedniu dnia 08.09.1976r. dot. wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

Uznanie wielojęzycznych odpisów może mieć jedynie miejsce w przypadku, gdy właściwy formularz został wypełniony zgodnie z zasadami określonymi w Konwencji.

Jeżeli odpis w sposób nieprawidłowy został wystawiony przez podmiot zagraniczny, kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce nie może go przyjąć bez żądania dokonania tłumaczenia.

Wniosek o transkrypcję może złożyć osoba, której akt dotyczy lub inna, która wykaże interes prawny lub faktyczny.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44 725 70 25, email – usc.ugbedkow@wp.pl.

Podstawa prawna

 1. art. 22, art. 104-107 Ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 i 1888 ze zm.).


wniosek_o_wpisanie_zagranicznego_aktu_stanu_cywilnego_do_polskiej_ksiegi_stanu_cywilnego.doc

Wyświetlony: 728

Dodany 30.04.2013 10:36:40 przez Małgorzata Kąs-Zając

Autor dokumentu Małgorzata Kąs-Zając

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2013 10:36:40 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: