Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/197/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki.

 
uchwala_XXXIX-197.pdf

Wyświetlony: 793

Dodany 10.04.2014 13:00:50 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:00:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/198/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Będków.

 
uchwala_XXXIX-198.pdf

Wyświetlony: 683

Dodany 10.04.2014 13:05:26 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:05:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/199/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2014.

 
uchwala_XXXIX-199.pdf

Wyświetlony: 644

Dodany 10.04.2014 13:10:19 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:10:19 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/200/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Będków.

 
uchwala_XXXIX-200.pdf

Wyświetlony: 630

Dodany 10.04.2014 13:28:21 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:28:21 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/201/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

 
uchwala_XXXIX-201.pdf

Wyświetlony: 814

Dodany 10.04.2014 13:36:30 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:36:30 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/202/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 
uchwala_XXXIX-202.pdf

Wyświetlony: 632

Dodany 10.04.2014 13:39:53 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:39:53 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/203/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata" 2014-2020.

 
uchwala_XXXIX-203.pdf

Wyświetlony: 730

Dodany 10.04.2014 13:45:50 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:45:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/204/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup poisłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 
uchwala_XXXIX-204.pdf

Wyświetlony: 724

Dodany 10.04.2014 13:58:59 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 13:58:59 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/205/2014 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach działania 413 ,,Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach Działania ,,Odnowa i rozwój wsi", objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. ."Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury w Będkowie wraz z zakupem wyposażenia".

 
uchwala_XXXIX-205.pdf

Wyświetlony: 650

Dodany 10.04.2014 14:15:19 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 14:15:19 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/206/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

 
uchwala_XXXIX-206.pdf

Wyświetlony: 709

Dodany 10.04.2014 14:26:26 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.04.2014 14:26:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIX/207/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków.

 
uchwala_XXXIX-207.pdf

Wyświetlony: 798

Dodany 14.04.2014 13:25:48 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.04.2014 13:25:48 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: