Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Odpis aktu stanu cywilnego.

 

Wydawanie dokumentów z Systemu Rejestrów Państwowych

(Bazy Usług Stanu Cywilnego)

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wydanie odpisów z Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego),   zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dot. wskazanej osoby  - druk do pobrania w urzędzie.

  2. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  – do wglądu.

  3. dowód wpłaty opłaty skarbowej, wniesionej na konto Urzędu Gminy w Będkowie. Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek tut. organu podatkowego, nr konta 26 8985 0004 0070 0700 1007 0039.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Będkowie ul. Parkowa 3

w godz. 7.30 – 15.30

tel. 44 725 70 25

Termin

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika usc, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego (czyli akt sporządzono w innej miejscowości na terenie RP) - wydanie odpisu aktu następuje po upływie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeśli wniosek złożono w tut. usc, przechowującym księgę stanu cywilnego, wydanie odpisu lub zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Termin odbioru uzgadniany jest z klientem.

Sposób załatwienia sprawy

  1. przyjęcie wniosku,

  2. sprawdzenie danych Wnioskodawcy i jego uprawnień do pobrania odpisu aktu bądź zaświadczenia,

  3. przeniesienie aktu lub wystąpienie kierownika do konkretnego usc o przeniesienie żądanego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego),

  4. wydanie żądanego dokumentu Wnioskodawcy lub przesłanie go pod wskazany adres.

Opłaty

22,- odpis skrócony
33zł,- odpis zupełny
24zł,- zaświadczenie o braku aktu lub wpisach przy akcie
5zł,- od strony - za potwierdzenie kserokopii za zgodność z oryginałem.

Wpłaty dokonuje się w kasie w kasie urzędu lub na rachunek tut. organu podatkowego, nr konta 82 89850004 0070 0700 1007 0001.

Opłatę wnosi się w dniu złożenia wniosku - podania.
Dowód wpłaty dołącza się do podania pozostającego w usc.

Tryb odwoławczy

Odwołania od decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub dokumentu z akt zbiorowych składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będkowie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji i przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Łódzkiego.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących wydawania dokumentów z Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)  można uzyskać pod numerem telefonu: 44 725 70 25, email – usc.ugbedkow@wp.pl

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego oraz na wniosek sądu lub innego organu państwowego.

UWAGA !

Odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym - jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Wniosek składa się do wybranego kierownika usc.

Odpisy podlegające opłacie skarbowej wystawiane są po dołączeniu do wniosku dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

  1. art.22, art.44-45 Ustawy z dnia 28.11.2014 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.).


wniosek_o_wydanie_odpisu.doc

Wyświetlony: 1294

Dodany 30.04.2013 10:29:28 przez Małgorzata Kąs-Zając

Autor dokumentu Małgorzata Kąs-Zając

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2013 10:29:28 przez

Historia zmian [2]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: