Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wymagane dokumenty

  1. dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  – do wglądu,

  2. złożenie (osobiście) pisemnego Zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa - druk wypełniany w usc,

  3. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,

  4. wniosek o wydanie zaświadczenia - druk wypełniany w usc,

  5. dowód wpłaty opłaty skarbowej (38zł,-) - wniesionej na konto Urzędu Gminy w Będkowie.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Będkowie ul. Parkowa 3

w godz. 7.30 – 15.30

tel. 44 725 70 25

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie akt stanu cywilnego (np. aktu urodzenia, aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) realizacja wniosku następuje po upływie od 7 do 10 dni roboczych od daty podpisania w tut. rzędzie Zapewnienia.

Termin odbioru zaświadczenia uzgadniany jest z Klientem indywidualnie.

Sposób załatwienia sprawy

I etap - w dniu zgłoszenia się Klienta do tut. urzędu

1. sporządzenie druku Zapewnienia z danymi osobowymi Klienta,

2. wypełnienie wniosku o sporządzenie zaświadczenia,

3. sprawdzenie wypełnionych druków i podpisanie ich przez Klienta oraz kierownika lub z-cę kierownika usc,

4. przeniesienie niezbędnych aktów (np. urodzenia) lub wystąpienie kierownika do właściwego usc o przeniesienie aktów do komputerowego Systemu RejestrówPaństwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego).

Wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby zainteresowanej.

II etap - w terminie uzgodnionym z Klientem ( po upływie od 7 do 10 dni roboczych od podpisania Zapewnienia)

1. weryfikacja danych osobowych w oparciu o akty stanu cywilnego przeniesione do Systemu Rejestrów Państwowych,

2. przyjęcie dowodu wpłaty opłaty skarbowej (38zł,-),

3. wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwa  za granicą.

Opłaty

38 zł,- za wydanie zaświadczenia.
Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek tut. organu podatkowego, nr konta 26 8985 0004 0070 0700 1007 0039.

Opłatę wnosi się w dniu podpisania zapewnienia lub wydania zaświadczenia.
Dowód wpłaty dołącza się do akt zbiorowych usc.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
Klient w terminie 14 dni od doręczenia pisma może wystąpić do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe

Zaświadczenie wydaje kierownik usc w miejscu wybranym przez osobę zainteresowaną.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Obywatele polscy przebywający za granicą z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, mogą zwrócić się do konsula, przedkładając dokument tożsamości, dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, odpis aktu urodzenia - a jeśli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu oraz wypełnione Zapewnienie, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa, w którym przebywają o wydanie zaświadczenia.

Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi a przebywający za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44 725 70 25, email – usc.ugbedkow@wp.pl.

Podstawa prawna

  1. art.22, art. 83 Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 i 1888 ze zm.).


podanie_o_wydanie_zaswiadczenia_o_zdolnosci_prawnej.doc

Wyświetlony: 1145

Dodany 30.04.2013 10:48:58 przez Małgorzata Kąs-Zając

Autor dokumentu Małgorzata Kąs-Zając

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2013 10:48:58 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

12.07.2024 12:31

Petycja w sprawie zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy.

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:30

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:29

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:28

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:27

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

04.07.2024 14:07

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w Będkowie w dniu 26 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Wioletta Hetman Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: