Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Będków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
podmiotowej BIP zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP: https://bip.bedkow.com.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Będków
ul. Parkowa 3
97-319 Będków
Tel: 44 725 70 10
Fax: 44 725 70 12
Data publikacji strony internetowej: 28.08.2020
Data ostatniej aktualizacji: 28.08.2020
Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w
postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości. Zostały
opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących
zadań, a dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy
dla osób niewidzących. Pracownicy Urzędu dokładają starań, by nowe publikowane
materiały były maksymalnie zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będków posiada następujące
ułatwienia:
· podwyższony kontrast (tło w kolorze czarnym i litery w kolorze żółtym)
· możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
· możliwość pomniejszenia wielkości liter na stronie
· mapa strony
· widoczne nagłówki
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.
Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia 2022-03-28
Metoda przygotowania deklaracji
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: Tomasz Grabski
e-mail: t.grabski@bedkow.eu , tel.: 44 725 70 10
Tłumacz języka migowego
W Urzędzie Gminy Będków nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza
migowego.
Procedura wnioskowa
Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić
do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego strony internetowej,
ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji
itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób
przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten
nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Procedura skargowa
W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem
przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://rpo.gov.pl/
Dostępność architektoniczna
Urząd Gminy Będków mieści się w dwóch lokalizacjach:
1) Główna siedziba Urzędu – ul. Parkowa 3, 97-319 Będków. Zlokalizowana jest w
budynku posiadającym parter oraz pierwsze piętro. Budynek ten pozwala na dostęp
osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru, gdzie
znajduje się Sekretariat, Kasa, Działalność Gospodarcza, Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności, Stanowiska do spraw Podatków, Księgowość . Na parterze
mieści się również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przy
Urzędzie Gminy wyznaczono specjalne, oznakowane miejsce parkingowe. Przed
wejściem do budynku znajduje się dzwonek służący do przywołania pracownika
Urzędu. Obiekt jest przyjaźnie nastawiony do wejścia z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
2) Budynek Hydroforni –,ul. Wł.St. Reymonta 12, 97-319 Będków - niedostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt jest przyjaźnie nastawiony do wejścia z
psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wyświetlony: 5075

Dodany 30.09.2020 14:27:42 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Tomasz Grabski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.04.2022 10:35:09 przez Tomasz Grabski

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będków

Leokadia Wiktor

Kontakt:

Urząd Gminy Będków

ul. Parkowa 3 , 97-319 Będków

tel.: 44 725 70 10 , wew. 5

e-mail:  l.wiktor@bedkow.eu


Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy:

1.      Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Będków.

2.      Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Będków.

3.      Monitorowanie działalności Urzędu Gminy Będków  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Podstawa prawna: 


Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

1.  PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWYZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  

2. PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWYZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI- skan z podpisem

3. Raport o stanie dostępności - Gmina Będków

4. Raport o  stanie dostępności - Gminna Biblioteka Publiczna


Wyświetlony: 5143

Dodany 30.09.2020 14:28:32 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.04.2021 14:16:14 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [3]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: