Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Rady Gminy w dn. 20 grudnia 2023 roku.

1. Uchwała nr XLI/316/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 grudnia 2023
roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Będków na lata 2023-2024.

2. Uchwała nr XLI/317/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 grudnia 2023
roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Będków na 2023 rok.

3. Uchwała nr XLI/318/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 grudnia 2023
roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2024-2034.

4. Uchwała nr XLI/319/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 grudnia 2023
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będków na 2024 rok.

5. Uchwała nr XLI/320/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 grudnia 2023
roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2024-2028.

6. Uchwała nr XLI/321/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 grudnia 2023
roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
udzielenia pomocy oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy
społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2024-2028.

7. Uchwała nr XLI/322/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 grudnia 2023
roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę
Będków w 2024 r.


Wyświetlony: 426

Dodany 04.01.2024 15:14:00 przez Tomasz Grabski

Autor dokumentu Tomasz Grabski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.01.2024 15:33:24 przez Tomasz Grabski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Rady Gminy w dn. 31 października 2023 r

1. Uchwała nr XL/309/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 października 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2023-2024.

2. Uchwała nr XL/310/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w  budżecie Gminy Będków na 2023 rok.

3. Uchwała nr XL/311/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 października 2023 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Będkowie dotyczącego konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat związanych z napaścią Niemiec na Polskę oraz późniejszą okupacją niemiecką.

4. Uchwała nr XL/312/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 października 2023r.w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.

5. Uchwała nr XL/313/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 października w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6. Uchwała nr XL/314/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

7. Uchwała nr XL/315/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 października 2023 roku zmieniającej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.


Wyświetlony: 683

Dodany 15.11.2023 12:36:44 przez Tomasz Grabski

Autor dokumentu Tomasz Grabski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2023 10:33:19 przez Tomasz Grabski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Rady Gminy w dn. 17 lipca 2023 r

1. UCHWAŁA NR XXXVIII/299/23 RADY GMINY W BĘDKOWIE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2023 rok

2. UCHWAŁA NR XXXVIII/300/23 RADY GMINY W BĘDKOWIE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Tomaszowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1509E Łaknarz – Będków na odcinku o długości 1230 m

3. UCHWAŁA NR XXXVIII/301/23 RADY GMINY W BĘDKOWIE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

4. UCHWAŁA NR XXXVIII/302/23 RADY GMINY W BĘDKOWIE z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydacie na ławnika


Wyświetlony: 851

Dodany 08.08.2023 17:01:42 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.08.2023 17:01:42 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Rady Gminy w dn. 28 czerwca 2023 r.

1. Uchwała Nr XXXVII/287/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będków wotum zaufania.

 

2. Uchwała Nr XXXVII/288/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Będków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

 

3. Uchwała Nr XXXVII/289/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

 

4. Uchwała Nr XXXVII/290/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca 2023 r.  zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2023-2034.

 

5. Uchwała Nr XXXVII/291/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2023 rok.

 

6. Uchwała Nr XXXVII/292/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie Centrum Medycznego Salus za 2022 rok.

 

7. Uchwała Nr XXXVII/293/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie Centrum Salus.

 

8. Uchwała Nr XXXVII/294/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie Centrum Medycznego Salus.

 

9. Uchwała Nr XXXVII/295/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsiach: Kalinów, Teodorów i Prażki w Gminie Będków.

 

10. Uchwała Nr XXXVII/296/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/284/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2023.

 

11. Uchwała Nr XXXVII/297/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Będków.

 

12. Uchwała Nr XXXVII/298/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczonych na terenie Gminy Będków.


Wyświetlony: 1019

Dodany 07.07.2023 08:45:43 przez Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Autor dokumentu Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.07.2023 08:48:05 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Rady Gminy w dn. 27 kwietnia 2023 r.

1. Uchwała nr XXXVI/277/23  Rady Gminy w Będkowie z dn. 27 kwietnia 2023 r.   zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2023-2034.

2. Uchwała nr XXXVI/278/23  Rady Gminy w Będkowie z dn. 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w  budżecie Gminy Będków na 2023 rok.

3Uchwała nr XXXVI/279/23  Rady Gminy w Będkowie z dn. 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację zadania pn.: „rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga”.

4. Uchwała nr XXXVI/280/23  Rady Gminy w Będkowie z dn. 27 kwietnia 2023 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E”.

5. Uchwała nr XXXVI/281/23  Rady Gminy w Będkowie z dn. 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Będków.

6. Uchwała nr XXXVI/282/23  Rady Gminy w Będkowie z dn. 27 kwietnia 2023 r w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie.

7. Uchwała nr XXXVI/283/23  Rady Gminy w Będkowie z dn. 27 kwietnia 2023 r  o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Będków.

8. Uchwała nr XXXVI/284/23  Rady Gminy w Będkowie z dn. 27 kwietnia 2023 r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2023.

9. Uchwała nr XXXVI/285/23  Rady Gminy w Będkowie z dn. 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ,,Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Będków”.

10. Uchwała nr XXXVI/286/23  Rady Gminy w Będkowie z dn. 27 kwietnia 2023 r  w sprawie wprowadzenia „Programu współpracy Gminy Będków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.


Wyświetlony: 1322

Dodany 04.05.2023 15:21:04 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.05.2023 15:21:04 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Rady Gminy w dn. 9 lutego 2023 r.

1. Uchwała nr XXXV/267/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2023 rok.

2. Uchwała nr XXXV/268/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 lutego 2023r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2023-2034.

3. Uchwała nr XXXV/269/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 lutego 2023r.sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok.

4. Uchwała nr XXXV/270/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Będków za bezzasadną.

5. Uchwała nr XXXV/271/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

6. Uchwała nr XXXV/272/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Będkowie na rok 2023.

7. Uchwała nr XXXV/273/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

8. Uchwała nr XXXV/274/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków, w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9. Uchwała nr XXXV/275/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie "Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będków".

10. Uchwała nr XXXV/276/23 Rady Gminy w Będkowie z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


Wyświetlony: 1601

Dodany 17.02.2023 09:18:20 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.03.2023 08:45:37 przez Aneta Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Rady Gminy w dn. 29 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/267/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Będków

UCHWAŁA NR XXXIV/268/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będków na lata 2020-2021"

UCHWAŁA NR XXXIV/269/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/270/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będków na 2023 rok

 UCHWAŁA NR XXXIV/271/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2034

UCHWAŁA NR XXXIV/272/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2022 r.  w sprawie zmiany Uchwały nr XX/159/21 Rady Gminy w Będkowie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będków na lata 2021-2025

UCHWAŁA NR XXXIV/273/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału.

UCHWAŁA NR XXXIV/274/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXXIV/275/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych samorządowi Gminy Będków


Wyświetlony: 1454

Dodany 24.03.2023 08:43:16 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.03.2023 08:43:16 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Rady Gminy w dn. 23 listopada 2022 r.

1. Uchwała nr XXXIII/256/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków.

2. Uchwała nr XXXIII/257/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/159/21 Rady Gminy w Będkowie z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będków na lata 2021-2025.

3. Uchwała nr XXXIII/258/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

4. Uchwała nr XXXIII/259/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5. Uchwała nr XXXIII/260/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie wprowadzenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

6. Uchwała nr XXXIII/261/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie określenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.

7. Uchwała nr XXXIII/262/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży uczniów oraz rodziców.

8. Uchwała nr XXXIII/263/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki.

9. Uchwała nr XXXIII/264/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2022-2033.

10. Uchwała nr XXXIII/265/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2022 rok.

11. Uchwała nr XXXIII/266/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Wyświetlony: 2422

Dodany 29.11.2022 17:03:48 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.12.2022 17:00:51 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Rady Gminy podjęta na Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 30 września 2022r.

1. Uchwała nr XXXII/255/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2022 rok.


Wyświetlony: 3119

Dodany 06.10.2022 15:43:24 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.11.2022 12:33:44 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały Rady Gminy podjęte na Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 23 sierpnia 2022r.

1. Uchwała nr XXXI/252/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 sierpnia 2022r.  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2022-2033.

2.  Uchwała nr XXXI/253/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2022 rok.

3.  Uchwała nr XXXI/254/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/249/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.


Wyświetlony: 2514

Dodany 30.08.2022 17:01:04 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.09.2022 15:40:37 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji Rady Gminy w dn. 21 lipca 2022 r.

1. Uchwała nr XXX/236/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będków wotum zaufania.

2. Uchwała nr XXX/237/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Będków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

3. Uchwała nr XXX/238/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

4. Uchwała nr XXX/239/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

5. Uchwała nr XXX/240/22 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków.